[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / animu / cafechan / hypno / pinoy / vg / zoo ]

/snowleopardbrother/ - 설표동생(및 수인쇼타) archive

and i also 설표좋아

Catalog

8chan Cup Knockout Stage - Friday, January 18 at 08:00 p.m. GMT
Winner of the 65rd Attention-Hungry Games
/cure/ - Your obscure board for medical-tan appreciation

December 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.File: 9ea5ca70f152cce⋯.png (868.03 KB, 1500x2237, 1500:2237, 65742265_p0.png)

 No.1[Reply]

1. 설표동생이나 슬림한 스탠수인 관련 자료를 올려주세요. 암,수 모두 환영합니다.

(데부나 근육은 점갤을 이용하세요.)

2. png, jpg, gif 모두 올릴 수 있습니다.

3. 새 스레드를 작성하기 전 동일한 주제의 스레드가 있는지 확인해주세요. 중복된 스레드는 완장에 의해 삭제될 수 있습니다.

4. 활동이 없는 스레드는 삭제될 수 있습니다.

5. 8Chan 서버가 믿음직 하지 못하므로 마음에 드는 짤이 있으면 미리미리 저장 해 주세요.

그럼 모두들 강녕

Post last edited at

 No.91

이 쓰레드는 잠겼습니다.
File: f415483e91a8a49⋯.jpg (65.59 KB, 658x850, 329:425, snowleopard-20180806-19472….jpg)

 No.5[Reply]

어디에 올려야할지 모를때

205 posts and 399 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.584

File: f0f9bb06ecb5d98⋯.png (334.68 KB, 400x565, 80:113, 2015-05-11 13.10.58_2.png)

File: daa8c19f090bf32⋯.jpg (61.53 KB, 400x422, 200:211, 2015-05-11 13.11.11_3.jpg)

File: 19803333bdd2449⋯.png (89.51 KB, 512x512, 1:1, 2016-03-15 21.55.10.png)

File: fa3b62eb3c72075⋯.jpg (121.73 KB, 1200x908, 300:227, 2016-08-12 18.25.40.jpg)

File: 932b33eb91dc86c⋯.jpg (161.29 KB, 641x900, 641:900, 2016-07-28 22.37.43.jpg)


 No.585

File: 6bebf38b94b21de⋯.jpg (355.78 KB, 1200x1800, 2:3, IMG_20190113_024925.jpg)


 No.586

File: aa3e6d90658337e⋯.jpg (122.32 KB, 565x800, 113:160, 2017-03-05 22.45.36_3.jpg)

File: 65234f62e563d53⋯.jpg (100.05 KB, 565x800, 113:160, 2017-03-05 22.45.36_4.jpg)

File: a2bad23548d2ead⋯.jpg (96.78 KB, 565x800, 113:160, 2017-03-05 22.45.36_6.jpg)

File: 55e4ed265879e19⋯.jpg (133.3 KB, 565x800, 113:160, 2017-03-05 22.45.36_7.jpg)

File: aa70e3d0bc7875c⋯.jpg (134.12 KB, 565x800, 113:160, 2017-03-05 22.45.36_8.jpg)


 No.605

File: 843f32e92e2831c⋯.png (201.55 KB, 800x800, 1:1, 21.png)

File: a505a352fcaf4a2⋯.png (287.67 KB, 800x800, 1:1, 과장님.png)

File: 1b42b7e2306eaf4⋯.png (250.84 KB, 686x659, 686:659, 섹.png)

File: a61ae8456d78816⋯.png (211.99 KB, 645x710, 129:142, 섹2.png)

과장님


 No.606

File: bb32147c5ea7455⋯.png (201.25 KB, 800x1200, 2:3, 비바체2.png)

File: 487649151819119⋯.png (154.85 KB, 800x800, 1:1, 섹.png)

그리던거
File: 8f11db8a550dce1⋯.jpg (362.16 KB, 620x877, 620:877, 1547139003956.jpg)

 No.562[Reply]

하루 5편 씩 목표

34 posts and 34 image replies omitted. Click reply to view.

 No.600

File: 835006b1701068b⋯.jpg (389.27 KB, 620x877, 620:877, 1547575221594.jpg)


 No.601

File: dd862db62dfd9ce⋯.jpg (327.73 KB, 620x877, 620:877, 1547575643058.jpg)


 No.602

File: 4ca772ffce96a83⋯.jpg (385.81 KB, 620x877, 620:877, 1547576939731.jpg)


 No.603

File: 302d5dd15c47c3e⋯.jpg (398.01 KB, 620x877, 620:877, 1547579429352.jpg)


 No.604

File: 52d25e32be1cfcc⋯.jpg (392.52 KB, 620x877, 620:877, 1547580475086.jpg)
File: 02f5c14af06944a⋯.png (445.25 KB, 3494x4000, 1747:2000, ekfekffn.png)

 No.558[Reply]File: de57eeac50df776⋯.jpg (420.98 KB, 900x1260, 5:7, 01.jpg)

File: 478bfac07404f72⋯.jpg (185.79 KB, 900x1285, 180:257, 02.jpg)

File: b8667932c96a447⋯.jpg (404.85 KB, 900x1314, 50:73, 03.jpg)

 No.522[Reply]

울프룬 2편

15 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.538

File: 28b33a473716b74⋯.jpg (711.56 KB, 900x1303, 900:1303, 19.jpg)


 No.539

File: c358cdf2830e17b⋯.jpg (434.62 KB, 900x1281, 300:427, 20.jpg)


 No.540

File: 565f0ba7af998f1⋯.jpg (190.44 KB, 900x1281, 300:427, 21.jpg)


 No.541

File: 01f53a6d302a6f2⋯.jpg (136.33 KB, 900x1333, 900:1333, 22.jpg)


 No.542

File: 1d1cb23cb2b6d7b⋯.jpg (93.06 KB, 900x1269, 100:141, 23.jpg)
File: ebc8ec11239f37c⋯.jpg (500.1 KB, 900x1280, 45:64, 01.jpg)

File: 2894733fa6f17a5⋯.jpg (172.81 KB, 900x1280, 45:64, 02.jpg)

File: 7ef184354eeea1f⋯.jpg (240.39 KB, 900x1280, 45:64, 03.jpg)

 No.496[Reply]

번역

동인지 자체는 나온지 좀 된듯

13 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.510

File: c72d51acbd492cb⋯.jpg (814.61 KB, 900x1280, 45:64, 17.jpg)


 No.511

File: b7481c7fcd7375e⋯.jpg (798.64 KB, 900x1280, 45:64, 18.jpg)


 No.512

File: b58f679a4636688⋯.jpg (330.81 KB, 900x1280, 45:64, 19.jpg)


 No.513

File: 442c5a123915c85⋯.jpg (377.23 KB, 900x1280, 45:64, 20.jpg)


 No.514

File: 4b01688aea56c71⋯.jpg (371.9 KB, 900x1280, 45:64, 21.jpg)
File: b60c73f56534f37⋯.png (1.91 MB, 1208x1810, 604:905, 1544368932750.png)

File: fd08147f5720b26⋯.png (2.61 MB, 1280x1810, 128:181, 1544370278056.png)

File: 6947240d1c69958⋯.png (2.59 MB, 1280x1810, 128:181, 1544370477569.png)

File: 5a342c257987430⋯.png (2.15 MB, 1280x1810, 128:181, 1544371261161.png)

File: 9b151496ea29ded⋯.png (2.01 MB, 1280x1810, 128:181, 1544371572044.png)

 No.494[Reply]

이런식질은 처음임

이상하거나 못했어도 봐주셈 ㅎㅎ!File: a9fa66b7f5729f2⋯.jpg (158.29 KB, 1086x1385, 1086:1385, 222.jpg)

File: 3d99dbe918705bb⋯.jpg (327.89 KB, 1377x2391, 459:797, 2222_1.jpg)

File: 18957dae8ea45ab⋯.jpg (335.65 KB, 1377x2391, 459:797, 2224_1.jpg)

 No.490[Reply]

용용이

 No.491

File: 663fc22821684f1⋯.jpg (155.86 KB, 1086x1385, 1086:1385, 222.jpg)

모자이크 미안해요!


 No.492

아래 야짤스레드에 올려주세요 ㅜ
File: 9e331cf45bdb80d⋯.jpg (97.53 KB, 1242x1242, 1:1, photo_2018-06-01_12-53-14.jpg)

 No.7[Reply]

잡담방 입니다.

26 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.400

File: c4d1a485a1b0ea7⋯.jpg (248.96 KB, 1280x1280, 1:1, Stream_doodle_14.jpg)


 No.411

File: c3f24c37b22159a⋯.mp4 (386.31 KB, 550x400, 11:8, 5309dc93834105099367abae31….mp4)

띨댕이 바운스볼

이런 좋은게 있으면 8챈에 좀 긁어두자

구글링하다 줏었잔어 ㅡ.ㅡ

그리고 누가 띨댕이 쓰레드좀 만들면 안되냐?


 No.429

현실 똥꼬이야기는 좀 그렇지 않냐?

수인은 수인대로만 빨자 현실 똥꼬섹스하다가 에이즈 걸리지 말고..


 No.434

>>364

일하는 형씨


 No.484

File: a2973b1bcd31486⋯.png (95.61 KB, 736x880, 46:55, 파일_001 (44).png)

몬스터 갤러리 (8ch.net/mascot)에서 성지순례 하고 갑니다.

여기 사람들은 다 닉네임 쓰고 다니네… 신기….ㄷㄷㄷㄷㄷ
File: 646c5608f839864⋯.png (771.41 KB, 600x925, 24:37, MCNPBBK1.png)

File: f818e6ea9769b8a⋯.png (690.31 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK2.png)

File: e043fca98e7db6d⋯.png (722.57 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK3.png)

File: 0bfa0e12a36a24c⋯.png (718.85 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK4.png)

File: c637b120bf8cf3f⋯.png (803.93 KB, 650x975, 2:3, MCNPBBK5.png)

 No.483[Reply]

미우의 피치와 크림 시리즈

전편인 미드나잇 밀크쉐이크도 봐!File: af112b27cc3753a⋯.jpg (148.38 KB, 711x960, 237:320, 1533612919.jpg)

 No.3[Reply]

캐릭터가 설표동생 일 때

121 posts and 117 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.470

File: a195d194750d4d2⋯.png (450.46 KB, 924x911, 924:911, 캡처.PNG)

하나더..


 No.471

File: 8cdcf4ca1aa7f81⋯.jpeg (251.44 KB, 1400x1166, 700:583, 4C870D14-2074-4E09-A3CB-2….jpeg)

사래


 No.472

>>471

고마운데 다른야짤 쓰레드로좀


 No.473

File: 431304528180f9b⋯.png (452.94 KB, 916x905, 916:905, 캡처.PNG)

이게먼저 사심으로 그려졌던거였는데.. 아까워서 걍올림; 원작자님 야짤그려주세오..


 No.480

File: df4d64850b17324⋯.png (383.74 KB, 634x768, 317:384, 캡처.PNG)

딱풀 수정
File: 5957f75067a9e39⋯.png (1.5 MB, 1200x1200, 1:1, 66d608ec714338970b3dbd5ed7….png)

File: 548f4d7e5d53dc6⋯.png (2.41 MB, 1920x1356, 160:113, 010c40cd54d57a17d88e685f9b….png)

 No.409[Reply]

이케 쓰는거 맞나File: d6a907e52960f05⋯.png (956.06 KB, 1707x2215, 1707:2215, 123123.png)

 No.355[Reply]

염소보이

 No.371

File: 8429c36aaa8176a⋯.png (10.81 KB, 180x255, 12:17, e4332f7dccce23610e5e62e69d….png)

File: 2852b4ed5064a1b⋯.jpg (61.45 KB, 680x960, 17:24, c1726899ec08689833eb7de9dc….jpg)

File: c1d193eda357a58⋯.png (7.09 KB, 165x255, 11:17, 7d5683e044aa7ad200399e6640….png)

File: b2ab04d2a1d8042⋯.jpg (947.55 KB, 1234x2464, 617:1232, Screenshot_20180625-000827….jpg)

File: dd127429bb8c9ce⋯.jpg (521.08 KB, 999x2464, 999:2464, Screenshot_20180625-000847….jpg)

염소하면 우리 꿈쟁이데스응


 No.382

야짤방에 올려 쓰래드 새로파지말고 븅시나
File: 66a58f7af9f209b⋯.png (2.11 MB, 1280x1814, 640:907, 1번.png)

File: f4526a382e5fe01⋯.png (1.91 MB, 1280x1814, 640:907, 2번.png)

File: 50a364aba503810⋯.png (1.61 MB, 1280x1814, 640:907, 3번.png)

File: b58504b1a2c6c70⋯.jpg (245.18 KB, 1280x1814, 640:907, 4.jpg)

File: 6794e37248a784b⋯.png (1.94 MB, 1280x1814, 640:907, 5번.png)

 No.278[Reply]

오역과 의역으로 도배된 첫 번째 번역임

 No.279

File: e8e6946a970300a⋯.png (1.96 MB, 1280x1814, 640:907, 6번.png)

File: 505a3efb57f1da2⋯.png (2.43 MB, 1280x1814, 640:907, 7번.png)

File: 0e5f11dfeae0bf0⋯.png (2.18 MB, 1280x1814, 640:907, 8번.png)

File: 863f4aabb2001e9⋯.png (2.22 MB, 1280x1814, 640:907, 9번.png)

File: d98b3103a850404⋯.png (2.21 MB, 1280x1814, 640:907, 10번.png)


 No.280

File: a45085d96e9f478⋯.png (2.81 MB, 1280x1814, 640:907, 11번.png)

File: e78d56683d4e3f3⋯.png (2.93 MB, 1280x1814, 640:907, 12번.png)

File: 2e325d2aa913aec⋯.png (2.52 MB, 1280x1814, 640:907, 13번.png)

File: d1377a2ff367258⋯.jpg (311.7 KB, 1280x1814, 640:907, 14.jpg)

File: 3c88a410697ce22⋯.png (2.08 MB, 1280x1814, 640:907, 15번.png)


 No.281

1페이지는 작가가 나름 개그를 시도한 거 같은데

한국어로 번역하기 난감해서 대충 얼버무림


 No.282

게이물이 아니네 ㅠ


 No.285

잘햇오!!
File: 5e5924140bea2f9⋯.jpg (185.28 KB, 2152x3180, 538:795, 새 파일 2018-08-15_2.jpg)

 No.158[Reply]

^^

 No.202

File: fe1147e6f186569⋯.jpg (153.93 KB, 2268x3340, 567:835, 새 파일 2018-08-19_2.jpg)

File: 53922f71a5e481a⋯.jpg (138.35 KB, 3028x2144, 757:536, 새 파일 2018-08-18_2.jpg)

File: eb30390e478e7dc⋯.jpg (140.5 KB, 2252x3252, 563:813, 새 파일 2018-08-16_6.jpg)

최근그린거


 No.204

>>202

남캐가 아니잖아


 No.205

쓸모없는 쓰레드임 삭제좀
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / animu / cafechan / hypno / pinoy / vg / zoo ]